SMC & BMC komposittløsninger har siden introduksjonen av umettet polyester utviklet seg til plastmaterialer høy ytelse komposittløsninger med et bredt spekter av applikasjoner med gode funksjoner og fordeler. Disse materialene fortsette å bli brukt til mange krevende anvendelser.

Kombinasjonen av fiber, fyllstoff og harpiks resulterer i materielle systemer med stor stivhet og mekanisk styrke. Harpiksen gir seighet, holdbarhet og system kohesjon. Fibrene gir styrke og stivhet.
For å redusere Eco-footprint og drivstoff utslipp bidrar SMC & BMC komposittløsninger til komponenter med lavere vekt. De mekaniske egenskaper til SMC og BMC Kompositt løsninger bidrar til å erstatte metalldeler.
SMC & BMC gir høy presisjon ved hjelp av etter-maskineringsprosesser. Enfordel i forhold til tilsvarende ikke-varmeherdende polymerer er evnen til å kompensere krympen med tilsetningsstoffer slik at utfordrende design blir gjennomførbart. For deler med høy presisjon kan materialer med negativ krymp (utvidelse) brukes.

Mange varmeherdende polymerer er kjent for gode termiske motstand. Ved hjelp av spesielle harpikssystemer varmekonduktivitet opp til 300 °C kan oppnås. Fra et teknisk syn er disse materialene overlegne termoplaster og gir kostnadseffektive løsninger i forhold til høy ytelse termoplast. For krevende tekniske applikasjoner er det også avgjørende at CTE (Coefficient of Thermal Expansion) er i nærheten av CTE for metaller og sikrer dimensjonsstabilitet over et stort temperaturområde.

Forbedrede brannhemmende egenskaper med lav røykutvikling er viktig for mange applikasjoner og markeder. For å oppnå dette kan en rekke additiver benyttes. SMC & BMC inneholder ikke halogener eller andre farlige flammehemmere. God elektrisk isolering er en viktig fordel med å bruke herdeplast generelt. Til tross for sine gode elektriske isolasjonsegenskaper har også materialene redusert overflatemotstand og forhøyet ledningsevne.

 

In english

SMC & BMC Composite solutions.
Since the introduction of the first moulding compounds based on Unsaturated polyesters, this class of materials has developed into a variety of high performance SMC & BMC composite solutions for a broad range of applications In view of their excellent features and benefits, these materials will continue to be used for many demanding applications.

Strength and stiffness
The combination of fibers, fillers and resin results in material systems with great stiffness and mechanical strength. The resin provides the ductility, durability and system cohesion. The fibers are largely contributing to strength and stiffness. Glass fibers, carbon fibers and combinations of the two are being used

Weight reduction
For reducing Eco-footprint and fuel emission, SMC & BMC Composite solutions can enable manufacturing components with less weight. The mechanical properties of SMC & BMC Composite solutions help to easily replace a large number of metal parts by few composite parts

Precision and predictability of dimensions
SMC & BMC are first choice solutions for substitution of high performance metal parts where high precision is obtained by means of post-machining processes. Tight tolerances can be produced directly without post operations, ensuring not only cost savings but also increased profitability.
As a main advantage compared to equivalent non-thermoset polymers, the ability to compensate shrinkage with special additives makes even most challenging part designs feasible. For parts ith highest precision, materials with negative shrinkage (expansion) can even be used.

Resisting elevated temperatures
Many thermoset polymers are known for their excellent thermal resistance. Using specific resin systems thermal resistances up to 300°C can be achieved. From a technical view these materials can be superior to engineering thermoplastics and provide cost effective solutions especially in comparison to high performance thermoplastics.
For demanding engineering applications it is also crucial that the CTE (Coefficient of Thermal Expansion) is close to the CTE of metals and ensures dimensional stability over a wide range of temperatures.

Part safety through great Fire retardance
Elevated resistance to fire and low smoke generation is important for many applications and markets. For obtaining this high flame retardency a number of additives can be used.
SMC & BMC do not contain any halogens or other hazardous flame retardants. Still they can be formulated having excellent FR properties, even at very low wall thicknesses.

Electrical performance
Excellent electrical performance is a main benefit of using thermoset materials in general.
SMC & BMC Composite solutions bring these excellent electrical properties, particularly electrical strength, water absorption and surface resistivity.
Despite of their excellent electrical insulation properties also materials with reduced surface resistivity and elevated conductivity are available.